Na vzácnych pasienkoch Dechtárskych viníc prebiehal manažment

Na vzácnych pasienkoch Dechtárskych viníc prebiehal manažment

Obnove vzácnych pasienkov Dechtárskych viníc sme sa intenzívne venovali dva februárové dni v spolupráci s miestnym poľnohospodárom a dobrovoľníkom z regiónu  v rámci projektu LIFE SUB-PANNONIC. Záujmová lokalita je územím európskeho významu a nachádza sa v katastrálnom území obce Gemerské Dechtáre v okrese Rimavská Sobota. Niekoľko desiatok rokov sú tieto miesta bez tradičného pasenia, preto husto zarastajú náletovými drevinami a strácajú charakter pasienka so špecifickou biodiverzitou. V našom regióne nájdeme tradičných pastierov čoraz ťažšie, a preto v minulom roku na lokalite vo veľkosti 35 ha pribudol elektrický oplôtok.

Prvý deň sa naša malá pracovná skupina pustila do likvidácie stariny, resp. starej trávnej biomasy takmer na dvoch hektároch. Druhý deň sme privítali medzi nami dobrovoľníka Patrika z Lučenca. Sme mu vďační za jeho pomoc, pretože dobrovoľníkov je v dnešnej dobe ako „šafranu“. Na ploche zhruba 0,5 ha sme odstraňovali náletové dreviny a vyvetvovali spodné konáre starších stromov. Oslobodili sme pár mohutných, starých hrušiek divých z hustého podrastu krovín, hlavne šípok, černíc a trniek, aby ich  široké koruny mohli opäť poskytovať tieň pasúcim sa ovciam počas letných horúčav.

Cieľom našej práce bolo vyčistenie určitej časti bývalých pasienkov od sukcesnej vegetácie, čím sme túto lokalitu pripravili na spásanie ovcami miestneho hospodára. Zároveň sme sa pokúsili obnoviť  vhodné podmienky pre suchomilné travinno-bylinné spoločenstvo s výskytom vzácnych druhov flóry a fauny. Bez tohto zásahu by postupne úplne zaniklo  v čoraz viac bujnejúcom poraste.

Bez ochoty miestneho gazdu, bez jeho zvierat, bez pasenia by však naša práca z dlhodobého hľadiska nemala zmysel a náročne vyčistená lokalita by opäť postupne zarastala. Preto poďakovanie patrí hlavne miestnemu gazdovi a všetkým, ktorí neváhali pomôcť  pri tomto manažmente.

Ak by mal niekto záujem zúčastňovať sa na dobrovoľníckych akciách, môže zaslať svoje kontaktné údaje na tento e-mail: zelmira.ruzickova@sopsr.sk. V spolupráci s dobrovoľníkmi plánujeme najbližšie jarné akcie na zber odpadkov, v letných mesiacoch na likvidáciu inváznych druhov rastlín a obnova pasienkov nás čaká zase v jesennom období.

 

Text: Želmíra Ružičková, Veronika Rízová

Foto: Veronika Rízová, Želmíra Ružičková, Eva Belanová