Múdre stromy z našich končín

Múdre stromy z našich končín

V rámci cezhraničného projektu „Múdre stromy“ boli v spolupráci s organizáciou Trust, n.o. prihlásené v rámci vyhľadávacieho prieskumu aj niektoré stromy z nášho okolia. Kritériá drevín boli: vek nad 100 rokov, rozmery charakteristické pre daný druh, verejná dostupnosť lokality a lokalizácia v slovensko-maďarskom pohraničí.

Prvým prihláseným je zaujímavý a atypický jedinec jaseňa štíhleho zo Šídu (okres Lučenec). Jeho obvod dosahuje až 512 cm. Rastie priamo pred Obecným úradom a v blízkosti miestnej pošty. Miestni obyvatelia si tento strom vážia a cenia. Strom je dokonca zaznačený aj na vojenských mapách ako orientačný bod.

Ďalšími prihlásenými drevinami boli dva duby z parku pri kaštieli rodiny Putnoky v Hosticiach. Dub letný dosahuje obvod  520 cm a je lokalizovaný na začiatku parku. V zadnej časti tohto parku je dub zimný s obvodom 444 cm, ktorého obklopuje hustý nálet drevín a jeho kmeň je porastený brečtanom.

Aj zaujímavé dreviny z Rimavskej Soboty boli zaradené do vyhľadávacieho prieskumu a to jarabina brekyňová z parku pri mestskom cintoríne (obvod 272 cm) a orech čierny z mestského parku (obvod 381 cm).Veríme, že odborníci si niektoré z týchto drevín vyberú pre ďalšie aktivity projektu ako napr. odborné dendrologické hodnotenie, ošetrenie a pod.

Text a foto: Veronika Rízová