Monitoring roháča obyčajného

V rámci projektu Monitoring 2 má Správa CHKO Cerová vrchovina za  úlohu pravidelne monitorovať vybrané druhy chránených rastlín, živočíchov a biotopov na trvalých monitorovacích lokalitách nachádzajúcich sa v jej územnej pôsobnosti. Medzi monitorovanými druhmi je aj roháč obyčajný (Lucanus cervus). Početnosť roháča obyčajného  sa zisťuje na štyroch trvalých monitorovacích lokalitách: Revúcka vrchovina – juh, Bodvianska pahorkatina – západ, Lučenecká kotlina a  NPR Pohanský hrad. Metodika spočíva v náhodnom výbere 30 odumierajúcich alebo čerstvo odumretých stromov (prevažne dubov) s potenciálnym výskytom roháča obyčajného, v okolí ktorých sa vizuálne určuje a zaznamenáva početnosť jedincov.

Roháč obyčajný (Lucanus cervus) je v území Slovenskej republiky ešte lokálne pomerne hojným druhom. V širšom merítku je jeho výskyt čoraz vzácnejší, lokalít ubúda v dôsledku nevhodných hospodárskych zásahov v lesoch, útlmom pasenia v bývalých pastevných lesoch a predovšetkým vďaka nešetrným výrubom starých odumierajúcich stromov vo voľnej krajine. Jeho výskyt je silno fragmentovaný a často sú jednotlivé populácie navzájom izolované. Roháč sa vyvíja v odumierajúcich a už odumretých starých listnatých stromoch najmä na duboch, lipách, pagaštanoch, topoľoch a  na starých ovocných stromov. Larvy sú xylofágne a vývoj trvá 3 až 5 rokov prevažne v podzemných častiach odumretých stromov alebo častí napojených na pôdu. Larvy sa zakukľujú vo vajcovitých kokónoch z práchna a hliny. Imága sa vyskytujú v máji až v júni, kladúce samičky sa vyskytujú ešte v priebehu júla. V priebehu dňa sa zdržujú v korunách stromov. Najaktívnejšie sú počas večera a v noci, kedy ich môžeme nájsť v najbližšom okolí hostiteľských stromov na vytekajúcej miazge.

Na lokalite Revúcka vrchovina – juh (katastrálne územie Veľký Blh) bola tohto roku  v okolí 30 monitorovacích stromov zaznamenaná početnosť 49 jedincov  (samcov – odumretých imág) roháča obyčajného. Oproti predošlým rokom je to pozoruhodný nárast počtu. Druh vykazuje dobrý stav populácie, za ktorý vďačí hlavne šetrnému – neintenzívnemu lesohospodárskemu prístupu. Okrem tohto druhu bola na monitorovacej lokalite zaznamenaná aj prítomnosť fúzača veľkého (Cerambyx cerdo)  v počte 1 kus a roháčika obyčajného (Dorcus parallelipipedus) v počte 2 kusy. Na záver nás potešila aj prítomnosť ďatľa čierneho (Dryocopus martius), ktorý nás miestami sprevádzal počas monitoringu.

(text a foto: J. Melicher)