Monitoring bylinných spoločenstiev jarných heliofytov

Monitoring bylinných spoločenstiev jarných heliofytov

    Počas jarných mesiacov aktívne monitorujeme jarné heliofyty so zameraním na chránené druhy v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina na vybraných lokalitách v severnej časti územia, ako aj na maloplošných chránených územiach – PR Príbrežie Ružinej, PR Ružinské jelšiny, PP Krivánsky potok, CHA Pod šťavicou a PR Hrabovo. Počas monitoringu sa zisťuje početnosť populácií, ich indikačné hodnoty, vitalita (kvitnúce a sterilné jedince) a areál rozšírenia, ako aj možné negatívne vplyvy a antropogénne zásahy, ktoré môžu dané populácie výrazne ohroziť.

    Faktory ohrozujúce rastlinné populácie:

  • antropogénne – intenzifikácia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, odvodňovanie, zaberanie pôdy pre technické stavby, zber pre výsadbu do záhradky a liečebné účely, ťažba nerastných surovín, aplikácia umelých hnojív, aplikácia herbicídov, veľkoplošné aplikácie insekticídov, kompakcia pôdy, mulčovanie – pokrývanie pôdneho povrchu;
  • zoogénne – škody páchané veľkými kopytníkmi, malými subterestrickými cicavcami a hmyzom;
  • fytogénne – vytláčanie nepôvodnými (inváznymi) druhmi rastlín, sukcesia – zmena spoločenstiev;
  • pedogénne – erózia pôdy, vysoké pH, obsah dusíka a iónov v pôde.

    Niektoré chránené druhy je možné nájsť aj mimo maloplošných chránených území, napr. v Tuhárskom krase (územie vyhraničené katastrami obcí Ružiná, Tuhár a Divín). Ide o najmenšiu krasovú lokalitu na Slovensku, ktorá svojimi fyzickogeografickými pomermi vytvára vhodné podmienky pre výskyt druhov z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Výskyt orchideí na Slovensku je práve podmienený vzťahom k prostrediu a vplyvom ekologických faktorov prostredia, ako aj koexistenčnými zmenami, t.j. vzájomnou konkurenciou druhov a pod. Významným ekologickým faktorom tohto územia je geologické podložie, ktoré je tvorené vápencom, teda organogénnou sedimentárnou horninou. Na tomto území sú typické práve podhorské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagetum Oberdorfer 1957), pre ktoré je charakteristický výskyt kalcifilných druhov. Od materskej horniny sa odvíja pôdny typ a pre toto územie sú typické rendziny, ktoré sú charakteristické kvalitným humusom, ktorý je bohatý na vápnik a horčík. Rendziny predstavujú typy pôd suchých až vlhkých miest, čo tvorí ideálne podmienky pre výskyt týchto druhov a ich ekologických nárokov na prostredie. Pre ich životný cyklus je dôležitá endotrofná mykoríza a symbióza húb. Práve huby vyskytujúce sa v pôde sú pre orchidey potrebné v čase jej klíčenia. Dodávajú im zásoby a druhotné produkty v podobe sacharidov, rastových látok a vitamínov potrebných pre rast v čase klíčenia, kým rastlina ešte nie je schopná si ich sama asimilovať.

    Ďalšou zaujímavou lokalitou sú Viničky (k. ú. Lovinobaňa, časť Uderiná). Jedná sa o novú lokalitu s výskytom populácie vstavača obyčajného pravého (Orchis morio subsp. morio) a Hrby (k. ú. Mýtna), kde v súčasnosti prebieha ťažba dolomitu, pre účely výstavby R2. Na území Tuhárskeho krasu sa nachádzajú druhy orchideí, ako prilbovka biela (Cephalanthera damosonium (Mill.) Druce), prilbovka dlholistá (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), prilbovka červená (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) kruštík širokolistý pravý (Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) Crantz), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.), kruštík pontský (Epipactis pontica Taubenheim), hniezdovka hlístová (Neottia nidus-avis (L.) Ritch), vstavač obyčajný pravý (Orchis morio subsp. morio L.), vstavač purpurový (Orchis purpurea Huds.), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia subsp. latiflora (Drejer) Loljtnant) a vemenník zelenkastý (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.).

    V rámci monitoringu maloplošných chránených území sa zisťoval stav fytocenóz v PR Príbrežie Ružinej, ktorá bola vypustená z dôvodu manažmentových a technických opráv hrádzového telesa. Na obnaženom dne vypustenej vodnej nádrže je možné monitorovať flóru a vegetáciu, ktorá sa intenzívne rozširuje z periférnych časti do centra vodnej nádrže, naplavené sedimenty poskytujú týmto druhom bohaté organogénne látky pre ich rast. Územie bolo vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany významného hniezdneho a migračného biotopu vtáctva na strednom Slovensku s výskytom vzácnych druhov vodného vtáctva, obojživelníkov,fytofilných rýb s trvalým výskytom vydry riečnej (Lutra lutra L.).

    PR Ružinské jelšiny  je vyhlásená z dôvodu ochrany komplexu zamokrených lúk a rôznych vývojových štádií jelšového lesa slatinného charakteru – lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953; Salicion triandrae Th. Műller et Gőrs 1958 p.p.; Salicion eleagni Moor 1958) s prechodom k mezofilnej dúbrave. Biotop zahŕňa charakteristické druhy ako záružlie močiarne (Caltha palustris L.), kosatec žltý (Iris pseudacorus L.), lipnica močiarna (Poa palustris L.) a nízke ostrice ako ostrica čierna (Carex nigra (L.) Reichard) a ostrica prosová (Carex panicea L.).

    PP Krivánsky potok s výskytom chráneného a ohrozeného druhu flóry – perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.). Ide o druh papraďorastu, ktorý nepatrí medzi jarné heliofyty, ale v rámci monitoringu bol kontrolovaný aj stav tejto populácie. Ide o druh, ktorý patrí k potenciálne ohrozeným a taktiež zákonom chráneným druhom. V súčasnosti je táto populácia ohrozená plánovanou výstavbou R2.

    CHA Pod šťavicou  zaberá podsvahovú zamokrenú depresiu v aluviálnej časti rieky Ipeľ. V komplexe vysoko bylinných ostricových porastov krovinných fytocenóz a jelšových lesov sa vyskytuje kriticky ohrozený druh flóry Slovenska a glaciálny relikt kosatec sibírsky (Iris sibirica L.), ohrozené druhy ostríc – ostrica trstnatá (Carex caespitosa L.) a ostrica Buekova (Carex buekii Wimmer) a vzácna a ohrozená korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris L.).

    PR Hrabovo predstavuje aluviálnu lúku mezofilného charakteru. Je jedným z posledných nálezísk kriticky ohrozeného druhu korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris L.) na Poiplí. Zachovanie tohto druhu na lokalite je podmienené pravidelným kosením a zachovaním vodného režimu územia. Na území sa vyskytuje pľúcnik mäkký (Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum L.), cesnačka lekárska (Alliaria petiolata (M. Bieb) a ostrica trstnatá (Carex caespitosa L.).

 

Text: Lukáš Wittlinger, Peter Oravec
Foto: Lukáš Wittlinger