Monitoring bociana bieleho v roku 2020 v okrese Rimavská Sobota

Monitoring bociana bieleho v roku 2020 v okrese Rimavská Sobota

          Bocian biely (Ciconia ciconia) je všeobecne známy vtáčí druh. Zároveň je druhom európskeho významu, zaradený aj v Červenom zozname ohrozených druhov. Na Slovensku hniezdi ročne 1260 až 1350 párov (údaj z r. 2014 – http://www.bociany.sk). Z dôvodu všeobecného poznania druhu a dlhodobého monitoringu patrí medzi najlepšie zmapované vtáčie druhy na Slovensku. Evidenciu hniezd je možné prehliadať na webovom odkaze: http://www.bociany.sk/nestcards. Štátna ochrana prírody SR (ďalej ŠOP SR) v rámci plánu hlavných úloh SOP00305 monitoruje tento vtáčí druh. Pomocou monitoringu sa zisťuje stav hniezd, rizikové resp. ohrozené hniezda, počet mláďat a iné. Tradičnou ornitologickou metódou výskumu je krúžkovanie mláďat ornitologickými krúžkami typu ELZA. Pomocou tohto značenia  sa získajú údaje o presunoch konkrétneho jedinca, vernosť k miestu hniezdenia, partnerovi aj väzbu k miestu vyliahnutia. Poznatky z monitoringov sa využívajú v poznaní biológie druhu ako aj v ochrane prírody.

          Od polovice júna sme absolvovali celoplošný monitoring hniezd bocianov bielych v okrese Rimavská Sobota. 19.6 a 25.6 boli vykonané krúžkovania mláďat bocianov. Celkovo bolo takto skontrolovaných 54 hniezd a krúžkovaných 104 mláďat bociana bieleho. Krúžkovanie mláďat vykonal pracovník ŠOP SR, Správy Národného parku Slovenský kras Ing. Milan Olekšák. Technickú pomoc (celodenné využívanie vysokozdvižného voza s odborným technickým pracovníkom) poskytla Stredoslovenská distribučná a.s. Počas monitoringu boli konzultované aj problémové hniezda a možnosti ich riešení v budúcnosti environmentalistom Stredoslovenskej distribučnej (Ing. Damián Dičák), zoológom ŠOP SR, Správy Národného parku Slovenský kras (Ing. Milan Olekšák) a zoológom ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (Mgr. Csaba Balázs). Ostatné hniezda v okrese Rimavská Sobota boli monitorované do polovice júla.

Stručný súhrn údajov:
Počet zmonitorovaných hniezd v okrese Rimavská Sobota  v roku 2020: 54

Počet zmonitorovaných hniezd krúžkovaním v okrese Rimavská Sobota  v roku 2020: 32

Počet krúžkovaných mláďat v okrese Rimavská Sobota  v roku 2020: 104

Celkový počet zistených mláďat v okrese Rimavská Sobota v roku 2020: 156

Počet mláďat: 0 juv./hniezdo – 5 prípadov, 1 juv./hniezdo – 3 prípady, 2 juv./hniezdo – 7 prípadov, 3 juv./hniezdo – 19 prípadov, 4 juv./hniezdo – 18 prípadov , 5 juv./hniezdo – 2 prípady

priemer mláďat na hniezdo podľa dát z okresu Rimavská Sobota: 2,89 juv./hniezdo

Osobne sa chceme poďakovať:

RNDr. Miroslavovi Fulínovi, CSc. – za odbornú gestorskú pomoc a cenné rady,

RNDr. Monike Gálffyovej – biologičke Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za krúžkovanie hendikepovaných jedincov ktoré boli následne vypustené do voľnej prírody,

Ing. Damiánovi Dičákovi – environmentalistovi Stredoslovenskej distribučnej a.s., za pomoc pri vybavení technickej pomoci pri krúžkovaní mláďat a za ochotu a promptnosť spoločného hľadania vhodných riešení problémových hniezd na elektrických vedeniach,

Andrejovi Balázsovi – odbornému technickému pracovníkovi Stredoslovenskej distribučnej a.s., za riadenie a nastavenie vysokozdvižného voza pri technickej pomoci pri krúžkovaní.

Text:

Mgr. Csaba Balázs – zoológ ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Ing. Milan Olekšák – zoológ ŠOP SR, Správa Národného parku Slovenský kras

Matúš Seči – študent University of Edinburgh, praktikant

Foto:

Mgr. Csaba Balázs – zoológ ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

 

Grafické spracovanie:

Ing. Jakub Melicher – poľnohospodár ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina