Migračné zábrany inštalované z dôvodu ochrany obojživelníkov pri Vodnej nádrži Hostice

Migračné zábrany inštalované z dôvodu ochrany obojživelníkov pri Vodnej nádrži Hostice

Aj tento rok pracovníci ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (CHKO) v spolupráci s dobrovoľnou strážou prírody a ďalšími aktivistami realizovali úlohu zameranú na zníženie mortality obojživelníkov na cestách (podľa PHÚ ŠOP 03.05. Starostlivosť o chránené živočíchy – h) realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine). Celkovo sa akcie zúčastnilo 18 osôb, z toho štyri deti (pod dozorom rodiča). Všetci si zaslúžia veľké poďakovanie za svoju obetavú prácu v prospech ochrany prírody.

Ropucha bradavičnatá je podľa platnej legislatívy (zákon č. 543/2002 Z.z., vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z.z.) chráneným živočíchom národného významu so spoločenskou hodnotou 300 Eur/jedinec. Podľa Červeného zoznamu IUCN je druh zaradený do kategórie: najmenej ohrozené (least concern – LC).

Zber a prenos žiab z dôvodu značnej vzdialenosti lokality od sídla správy bol zabezpečený prostredníctvom dohody o pracovnej činnosti a určenia ŠOP SR. Zábrany sa každoročne inštalujú na dvoch čiastkových úsekoch v celkovej dĺžke približne 600 m, okrem toho je zabezpečená aj kontrola a prenos jedincov na 1000 m úseku bez zábran. Fólia, ktorá tvorí zábranu je vysoká 50 cm, je pripevnená k dreveným kolíkom, ktoré sú v rozostupoch po cca. 3 m a v spodnej časti je pod úrovňou pôdneho povrchu. Na koncoch úsekov sú vykopané zberné jamy. Kontrola a prenos žiab sa počas doby migrácie realizuje minimálne dvakrát denne.

Počas jarnej migrácie k VN Hostice bolo v minulom roku prenesených 7247 jedincov ropuchy bradavičnatej (veľkosť počtu prenesených jedincov osciluje a počty sa každoročne menia z dôvodu viacerých faktorov, doteraz najmenej – 645  ks jedincov bolo prenesených v roku 2013, najviac – 7748 ks v roku 2005). Inštalácia zábran, zber a prenos jedincov ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) pri ceste 3. triedy pri vodnej nádrži Hostice je zabezpečený každoročne od roku 1999. Zníženie mortality obojživelníkov počas migrácie pri VN Hostice je potrebné v budúcnosti riešiť vhodnou technickou úpravou ako trvalé zábrany na ochranu obojživelníkov a vhodnou rekonštrukciou konkrétnej komunikácie.

Vo všeobecnosti, aj ochranu obojživelníkov je potrebné riešiť najmä biotopovou ochranou, a to zachovaním priaznivého stavu vhodných biotopov ako aj tvorbou nových mokradí. Tieto aktivity zachovania biodiverzity však vyžadujú ďalšie potrebné kroky  – napr. mať trvalo vhodne zabezpečenú územnú ochranu, usmerniť činnosti v území v prospech predmetu/ov ochrany, riešiť problematiku v širšom ponímaní s užšou spoluprácou medzi zainteresovanými stranami a postupným riešením strategických a konkrétnych krokov v danej problematike.

Text a foto: Mgr. Csaba Balázs, zoológ, Ing. Veronika Rízová environmentálny pracovník,

ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina