Manažmentové práce v Drienčanskom krase

Manažmentové práce v Drienčanskom krase

Dňa 29. a 30. októbra pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v spolupráci so študentami odboru Stráž prírody zo Žilinskej univerzity, zamestnancom Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine a pracovníkmi Firmy Gulík s.r.o. vykonávali v ÚEV Drienčanský kras manažmentové práce. Manažovaná lokalita sa nachádza na zarastajúcich trávnych porastoch  nad obcou Hrušovo, kde naše aktivity boli zamerané najmä na obnovu podmienok pre pasenie, prostredníctvom mechanického odstraňovania náletových drevín. Na lokalite sa nachádzajú významné druhy rastlín a živočíchov a ich biotopy (Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte), kde udržanie ich priaznivého stavu je priamo závislé na poľnohospodárskej činnosti. V dôsledku vyľudňovania vidieka a slabého stimulu pre chovateľov dobytka však pasenie v regióne rapídne ustupuje.

Vďaka ponuke dobrovoľníkov zo Žilinskej univerzity sme na tejto lokalite mohli zabezpečiť praktickú starostlivosť, ktorú lokalita potrebuje a jej obnovou dokážeme ponúknuť lokálnym chovateľom možnosť pásť hospodárske zvieratá na novo vyčistenej ploche. Následne zavedená pastva ideálne oviec a kôz dokáže zabezpečiť kontinuitu priaznivého stavu druhov a ich biotopov na tejto lokalite a na druhej strane zabezpečiť úžitok pre miestne obyvateľstvo.

Ešte raz sa chceme v mene Správy CHKO Cerová vrchovina poďakovať študentom Žilinskej univerzity, Ústavu vysokohorskej biológie a Firme Gulík s.r.o. za pomoc popriať všetko dobré nie len nám, ale aj obnovenej ploche a najmä šikovného a trpezlivého gazdu!

Text: J. Melicher
Korektúra: E. Belanová
Foto:: V. Rízová, J. Garayová