Manažmentové opatrenia na odstránenie krídlatky japonskej

Manažmentové opatrenia na odstránenie krídlatky japonskej

Krídlatka japonská je rastlina typická svojou húževnatosťou. Pôvodne pochádza z východnej Ázie a v našich podmienkach ju považujeme za invázny druh. Obsadzuje rôzne stanovištia, často aj brehy vodných tokov. Tie pre ňu predstavujú výhodnú cestu šírenia. Úlomky časti koreňov a stoniek zvládajú aj dlhšie putovanie vodnými cestami.  Po uchytení sa rýchlo rozrastá – desiatky centimetrov za mesiac a silnie aj pod zemou. Pre pôvodnú vegetáciu a jej rozmanitosť predstavuje silného konkurenta. Odstraňovanie je pomerne náročné a často vyžaduje opakované manažmentové zásahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na odstraňovanie krídlatky japonskej sme vybrali zachovalý, meandrujúci úsek pri rieke Ipeľ v katastri obce Breznička.  Výskyt tejto inváznej rastliny je v danom úseku ojedinelý. Priľahlé lúky sú biotopmi pre chránený druh korunkovku strakatú (Fritillaria meleagris).

Zvolili sme preto šetrný manažment vzhľadom na citlivosť územia.  Použili sme kombinovanú metódu, vykopávanie a prikrývanie plochy, tzv. covering pomocou fólie. Dôležitým partnerom, ktorý poskytol súčinnosť je správca územia – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP, š.p.),  ktorý zabezpečil fóliu, pracovníci sa podieľali aj na prácach v teréne. Realizácie týchto manažmentov sa zúčastnili aj zamestnankyne Okresného úradu  Poltár.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažmenty sme vykonávali v dvoch termínoch, v jesennom a jarnom. Plocha  s výskytom krídlatky bola zameraná, následne boli odstraňované nadzemné časti rastliny, ktoré v tomto termíne (13.11.2023) boli už uschnuté. V takomto stave už nepredstavujú riziko šírenia, uložené boli na kopu mimo plochy. Súbežne boli vykopávané podzemné časti a pozorne ukladané do igelitových vriec. Tieto koreňové časti sú rizikové z hľadiska šírenia, preto po dohode so starostom obce Breznička, boli následne premiestnené na spevnený povrch, kde by nemalo dôjsť k ich zakoreneniu.

18.3.2024 sme sa na lokalite stretli znova a pokračovali sme v zabezpečení plochy uložením fólie s rozmermi presahujúcimi plochu výskytu krídlatky. Nepriehľadná, pevná, 1mm hrubá fólia by týmto mala zabrániť prerastaniu rastliny zo zvyškov koreňov, ktoré sa môžu nachádzať v hĺbke až do 2 m a sú veľmi životaschopné.  Vysporiadať sme sa museli aj s výzvou uloženia fólie v brehu rieky. Na brehu bola zabezpečená zakopaním okrajov, zaťažením konármi a prichytením ohnutými roxormi tak, aby sa predišlo narušeniu jej celistvosti.

 

 

Lokalita bude pravidelne monitorovaná, odporúčaná doba uloženia fólie je minimálne 2 roky.

Správa CHKO Cerová vrchovina  podobnú metodiku už použila na menšej lokalite s výskytom krídlatky vedľa náučného chodníka v NPR Šomoška v roku 2023. Takto manažované lokality slúžia aj ako monitorovacie plochy pre sledovanie účinnosti opatrení v našich podmienkach.

Za spoluprácu ďakujeme všetkým zúčastneným.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Lenka Papáčová (Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: Lenka Papáčová, Eva Belanová (Správa CHKO Cerová vrchovina)