Manažmentové opatrenia na lokalite Hôrka v katastrálnom území obce Ružiná

Manažmentové opatrenia na lokalite Hôrka v katastrálnom území obce Ružiná

Dňa 27.11.2023, v katastrálnom území obce Ružiná (okres Lučenec) zorganizovala Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s dvomi dobrovoľnými strážcami prírody opakovaný manažment  genofondovej lokality Hôrka, ktorá je súčasťou regionálneho biocentra Tuhársky kras. Jedná sa o najmenšie krasové územie na Slovensku.

Na lokalite bol zrealizovaný iniciálny manažment ako kompenzačné opatrenie na záber sucho-teplomilného biotopu v rámci činnosti kameňolomu Mýtna, ktorý v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Ametys, s.r.o.. Na prelome rokov 2019  a 2020 tu prebiehal výrub v spolupráci s miestnym urbariátom, pri ktorom boli zredukované hlavne borovice. V roku 2021 prebiehal záchranný prenos vstavača purpurového (desiatky jedincov) z aktívneho kameňolomu na lokalitu s prirodzeným výskytom tohto druhu, a teda miestna populácia bola takýmto spôsobom čiastočne posilnená. V tom istom roku bol na lokalite inštalovaný oplôtok, v ktorom sa už tretiu sezónu páslo niekoľko ovečiek. V tomto roku bol oplôtok rozšírený, ale ovečky nestíhali dostatočne vypásať celú plochu, a tak sa čiastočne obnovili výmladky drevín, ktoré sa miestami zahusťovali a obmedzovali pasenie. Z tohto dôvodu 16. júna 2023 pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina s miestnym dobrovoľným strážcom použili krovinorezy a mozaikovite pokosili neprepásané časti, aby sa dostatočne spriechodnili a ovečky mali komfortnejší prístup do všetkých častí pasienku.

Vstavač purpurový má spoločenskú hodnotu 400€/jedinec a dorastá do výšky až 80cm, takže na začiatku mája je v travinno-bylinnom poraste takmer neprehliadnuteľný. Okrem tohto druhu môžeme vidieť na hrebienkovej časti lokality aj vstavač obyčajný, ktorý dorastie maximálne do 40 cm. V lesných okrajoch môžeme nájsť prilbovku bielu, prilbovku dlholistú, ale aj rôzne druhy kruštíkov.

Manažmentové opatrenia sme zopakovali koncom novembra, kedy sa táto lokalita opakovane pokosila, pohrabala a zabezpečil sa odnos pokosenej biomasy.  Teší nás, že sme svojou prácou a energiou prispeli k zachovaniu biodiverzity tejto lokality a obmedzili sme jej zarastanie sukcesnou vegetáciou a náletovými drevinami. Všetkým zúčastneným kolegom zo správy a  aktívnym dobrovoľným strážcom prírody ďakujeme.

 

Autor textu: Veronika Rízová, Želmíra Ružičková

Foto: Veronika Rízová, Eva Belanová, Želmíra Ružičková