Kosenie chráneného areálu Jasenina

Kosenie chráneného areálu Jasenina

Pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody a milovníkmi prírody realizovali manažmentové opatrenia pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie v Chránenom areáli Jasenina, neďaleko obce Ďubákovo, v okrese Poltár. V dňoch 19.9. a 20.9.2018  prebiehalo kosenie lokality a odstraňovanie prebytočnej biomasy z plochy. Na prácach sa zúčastnilo 6 súčasných a 1 bývalý pracovník Správy CHKO, 5 dobrovoľní strážcovia, 2 zamestnanci Okresného úradu v sídle kraja Banská Bystrica, 1 zamestnanec Okresného úradu Rimavská Sobota a  1 milovník prírody z blízkeho aj širšieho okolia.

Chránený areál Jasenina bol vyhlásený Nariadením Okresného národného výboru v Lučenci 24.4. 1990  a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným druhom tohto územia je mäsožravá rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), pričom jej spoločenská hodnota je stanovená na 37 €/ks.  V tomto území dosahuje výskyt uvedeného druhu južnú fytogeografickú hranicu rozšírenia a jedná sa aj o jedno z našich najvyššie položených rašelinísk.

V dôsledku absencie obhospodarovania územia dochádza k postupnému zarastaniu vzácnych rastlinných spoločenstiev vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Bez pravidelnej a aktívnej redukcie tejto sukcesie by toto územie postupne stratilo svoju prírodovednú hodnotu.

Text: V. Rízová
Foto: M. Krajči, V. Rízová