Kontrola početnosti korunkovky strakatej

Dňa 17.4.2018 aj 18.4.2018 prebiehala kontrola stavu lokalít a početnosti populácií korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris) na niekoľkých lokalitách v alúviu Ipľa, neďaleko obce Kalinovo a Breznička (okres Poltár). Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z. má jedinec tohto druhu spoločenskú hodnotu 69,00 €. Zároveň bola v blízkosti prírodnej rezervácie Hrabovo zorganizovaná exkurzia Základnej školy Kalinovo (5. a 3. ročník) pod vedením Mgr. Zoltána Filipiaka. Odborný výklad k tejto exkurzii, týkajúci sa prírodných hodnôt v tomto území zastrešila z našej správy Ing. Eva Belanová. Žiaci sa okrem iného dozvedeli prečo je táto rastlina dnes už vzácna, čo ju ohrozuje a ako je potrebné starať sa o jej lokality.

Prírodná rezervácia Hrabovo (4. stupeň ochrany) je zo strany aktuálneho užívateľa pravidelne kosená, neskôr na jeseň prepásaná – v minulosti hovädzím dobytkom, dnes ovcami. Podmáčané lúky majú posunutý termín kosenia v dôsledku vysokej hladiny podzemných vôd, v jarných mesiacoch vystupujúcej na povrch. V prípade skoršieho vyháňania oviec alebo dobytka dochádza k spásaniu korunkoviek ešte pred kvitnutím, narúšaniu podmáčanej pôdy a tým aj k zhutňovaniu a nepriaznivému ovplyvňovaniu podzemných orgánov – cibúľ. Preto pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s Okresným úradom Poltár, Odborom starostlivosti o životné prostredie, pravidelne  dohliadajú na spôsoby obhospodarovania na  aluviálnych lúkach s výskytom korunkovky strakatej aj mimo chráneného územia, t.j. vo voľnej krajine.

Zaujímavosťou niektorých lokalít výskytu korunkoviek je prítomnosť albínov a prítomnosť jedincov s dvomi, prípadne až tromi kvetnými hlávkami.

(text a foto: V. Rízová)