Kde má srdce Cerová vrchovina?

V utorok 10. mája sa v Hajnáčke a jej okolí organizovalo podujatie v súvislosti s rozvojom prírodného turizmu s názvom „Kde má srdce Cerová vrchovina?“. Organizátormi boli Správa CHKO Cerová vrchovina, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, OZ PRONATUR a Obec Hajnáčka.

Zúčastnili sa zástupcovia Rozvojovej agentúry BBSK, Asociácie prírodného turizmu, obcí Čakanovce, Gemerské Dechtáre, Večelkov, Petrovce, Miestnej akčnej skupiny (MAS) Cerovina, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie, Novohradského turisticko-informačného centra, Okresného úradu Rimavská Sobota (Odboru starostlivosti o životné prostredie), Novohrad-Nógrád geoparku aj Dobrovoľnej stráže prírody.

Podujatie bolo zahájené v priestoroch výstavy k 30. výročiu vzniku Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v suteréne miestneho kostola. Prezentované boli aj miestne produkty (keramika, víno). Nasledovala terénna časť na trase Hajnáčka-Tilič-Hajnáčka, počas ktorej sa prezentovali odborné výklady aj riadený brainstorming na tému – rozvoj prírodného turizmu.

 Z akcie Vám prinášame aj krátke video. Podrobnejšie zhrnutie akcie, jej účelu a očakávaných prínosov Vám prinesieme v najbližšom vydaní časopisu Chránené územia Slovenska č. 98.

Text a foto: Veronika Rízová