Drenážovanie bobrích hatí na toku Ľukva

Drenážovanie bobrích hatí na toku Ľukva

V novembri tohto roku sme začali na vodnom toku Ľukva realizovať drenážovanie bobrích hatí. Pobytové znaky bobra pozorujeme na tomto toku už od minulého roka.

Ľukva odvádza vodu z vodnej nádrže Kurinec do rieky Rimava. Stav vody a aktuálny prietok v koryte záleží od naplnenia vodnej nádrže a od počasia. Počas horúcich letných mesiacov sa udržiava minimálne sanitárny prietok vody, vďaka čomu je tento tok pre bobra veľmi atraktívny. Bobor má tendenciu zvyšovať si hladinu vody v prostredí, v ktorom sa intenzívne pohybuje, hľadá si potravu a stavia si svoje obydlia. Vodnú hladinu si zvyšuje tzv. bobrími stavbami a jednou z nich sú hate, ktoré slúžia ako hrádze cez koryto a zabraňujú odtekaniu vody.

Zvýšená hladina vody mu slúži na presun za potravou, ale aj ako ochrana pred predátormi.  Táto jeho činnosť je pre prírodu a okolité prostredie veľmi prospešná z hľadiska zadržiavania vody v krajine.  Nastáva tu však konflikt záujmov, keď sa tok vylieva z koryta a zaplavuje okolité pozemky, čo neteší miestnych poľnohospodárov.

Bobor vodný (Castor fiber) je na Slovensku chránený živočích a podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, je zaradený v prílohe č. 4. Je teda druhom európskeho významu, na ochranu ktorého sa vyhlasujú chránené územia. Jeho spoločenská hodnota je stanovená na 1380 €.

Nakoľko na tomto úseku vznikajú aktívnou činnosťou bobra strety záujmov, rozhodli sme sa, že uskutočníme skúšobné opatrenia zamerané na drenážovanie bobrích hatí, aby nevznikali problémy s vylievaním toku a bola docielená spokojnosť na oboch stranách. Drenáž je nastavená na výšku hladiny max. 80 cm. Takáto výška by mala byť pre bobra akceptovateľná. Keďže tieto aktivity realizujeme v našej územnej pôsobnosti prvý raz, až po určitom období bude možné vyhodnotiť ich úspešnosť a navrhnúť ďalšie konkrétne opatrenia do budúcnosti.

 

28.01.2020 – Doplnená videoukážka:

Text a foto: J. Garayová