Čistenie Prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej od pasívne splaveného komunálneho odpadu

Čistenie Prírodnej rezervácie Príbrežie Ružinej od pasívne splaveného komunálneho odpadu

Dňa 2.12.2021 v spolupráci správcu vodnej stavby Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa (ďalej len SVP, š.p., Správa povodia horného Ipľa) a správcu chráneného územia Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (ďalej len ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina) sa organizoval zber pasívne splaveného tuhého komunálneho odpadu v území Vodnej stavby Ružiná v časti Prírodnej rezervácie (PR) Príbrežie Ružinej.

Čistenie územia od odpadkov bolo realizované v mimo vegetačnom období jednoduchým, manuálnym spôsobom. Kvôli opravám na vodnej stavbe Ružiná bola vodná nádrž celkom vypustená, ale v súčasnosti už prebieha jej postupné napúšťanie.  Vodný režim územia je vzhľadom na tieto okolnosti pozmenený v porovnaní s bežným prevádzkovým stavom. Priame ukladanie, alebo navážanie tuhého komunálneho odpadu do chráneného územia sme nezaznamenali, ani nepredpokladáme takýto pôvod prítomného odpadu. Ide o pasívne splavený odpad Budinským potokom, ktorý preteká cez obec, resp. vyplavený na pobrežie vodnej nádrže z častí, ktoré sú využívané na rekreáciu, rybolov a pod. Takéto činnosti (zber odpadu) nepatria medzi koncepčné hlavné úlohy ani jedného zúčastneného užívateľa územia. Avšak z dôvodu existencie odpadu v chránenom území a zakorenenej „kultúry správania“ nezodpovedných občanov sa musela zrealizovať aj takáto verejnoprospešná služba.

Pri čistení PR Príbrežie Ružinej zo strany ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina sa zúčastnili traja interní pracovníci, zo strany SVP, š.p., Správy povodia horného Ipľa sedem pracovníkov. V rámci úlohy boli dodržané aktuálne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a BOZP.

Spolu sa vyzbieralo 16 vriec odpadu, ktorý bol zlikvidovaný SVP, š.p., Správou povodia horného Ipľa v súlade so zákonom o odpadoch. Na základe doterajších poznatkov a skúseností, predpokladáme, že pasívne splavený odpad bude do územia prúdiť aj v budúcnosti a akcia by sa mohla zopakovať. Skúsme byť však trochu optimisti a dúfajme, že postupne sa takáto „kultúra správania“ upraví a náš vykorisťujúci postoj voči životnému prostrediu prestane enormne narastať.

Text:

Mgr. Csaba Balázs – ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Ing. Pavel Hronec – SVP, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa

 

Foto:

Mgr. Cs. Balázs, Ing. M. Krajči – ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina