Činnosť dobrovoľnej stráže prírody na environmentálnej akcii pod názvom ,,Les nie je smetisko“

Činnosť dobrovoľnej stráže prírody na environmentálnej akcii pod názvom ,,Les nie je smetisko“

Povinnosťou každého občana je chrániť prírodu a krajinu pred negatívnymi vplyvmi. K ich uvedomeniu patrí predovšetkým vzdelávanie mladej generácie o aktuálnych problémoch, ktoré sa týkajú nielen prítomnosti, ale vo väčšej miere budúcnosti prírody a človeka, žijúceho v nej a závislého od nej. Tieto perspektívy a aktivity s nimi spojené sú náplňou činnosti ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina a akciami, ktoré sa pravidelne organizujú počas rôznych príležitostí. Medzi najčastejšie a najefektívnejšie aktivity patria besedy s odborníkmi, eko-hry, rôzne environmentálne aktivity zamerané na spoznávanie prírody a jej hodnôt. Ostáva veriť, že tieto aktivity sa naďalej budú rozvíjať v prospech prírody a najmä človeka, ktorého existencia bez prírody nie je mysliteľná ani možná.

V mesiaci jún sa pod vedením učiteľky a súčasne koordinátorky Environmentálnej výchovy Ing. Kvetoslavy Poliakovej (ZŠ Lovinobaňa), Lukáša Wittlingera a Petra Oravca (Stráž prírody, Správa CHKO Cerová vrchovina) realizovala akcia pod názvom „Les nie je smetisko“. Cieľom aktivity bolo poukázať na znečisťovanie životného prostredia, rozklad odpadu v prírode a vzbudiť tak environmentálne cítenie u žiakov. Informačná tabuľa slúži ako výuková pomôcka na hodinách Environmentálnej výchovy a Biológie v areáli školy pre všetky triedy. Aktivita prebiehala v troch etapách a boli do nej zapojení žiaci 9. ročníka a žiaci 6. ročníka.

V prvej etape sa v lesoparku ZŠ vykopali dve jamy, následne sa zabetónovali a upevnili do pôdy dve kotviace konzoly. V druhej etape žiaci 6. ročníka v spolupráci s dobrovoľnými strážcami prírody zo Správy CHKO Cerová vrchovina a p. Poliakovou zhotovili informačnú tabuľu a pripevnili na vopred zabetónovaný priestor. V poslednej tretej etape žiaci pripevnili jednotlivé druhy odpadu na informačnú tabuľu a žiačky vytlačili a následne zalaminovali príslušné doby rozkladu v prírode pre jednotlivé druhy odpadov.

Tabuľa sa uzavrela, nápisy sa pripevnili na informačnú tabuľu a vykonali sa posledné estetické úpravy, pričom sa viedla diskusia o súčasnom stave životného prostredia a možnými spôsobmi ako ho chrániť. Náklady na túto aktivitu boli financované zo zdrojov ZŠ Lovinobaňa. Potrebný materiál zabezpečil strážca Peter Oravec, pričom sa ako stolár vo voľnom čase podujal na technickú prípravu informačnej tabule.

Text: L. Wittlinger, P. Oravec

Foto: V. Chudina