Činnosť členov Stráže prírody SR

Posledné obdobie prinieslo v súvislosti s pandémiou COVID-19 väčší nápor na využívanie prírody a krajiny za účelom rekreácie a prírodného turizmu, čo má za následok zvyšovanie koncentrácie obyvateľov v chránených územiach. V tomto kontexte Stráž prírody Slovenskej republiky vykonáva preventívne kontroly na úseku ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a maloplošné chránené územia (ďalej len „MCHÚ“) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina majú vysoký potenciál pre realizáciu prírodného turizmu, z čoho vyplýva potreba rozvíjať zodpovednú formu ekoturizmu, spájaného predovšetkým s ekológiou a environmentálnou výchovou priamo v teréne. Práve tu vzniká požiadavka spoločnosti pri kontrole stavu chránených území o realizáciu preventívnych opatrení, ktoré majú zvýšiť informovanosť obyvateľov o druhovej ochrane lokálne významnej biodiverzity a hodnotení environmentálnych a ekologických rizík na populácie vybraných chránených rastlín a živočíchov, resp. biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov.

Medzi najčastejšie trestné sankcie za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia patrí: neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 302 Trestný zákon), porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (§ 305 odsek 1 Trestný zákon), neoprávnený vjazd motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom (§ 305 odsek 2 Trestný zákon) a porušovanie ochrany stromov a krov (§ 306 Trestný zákon).

Apelujeme na návštevníkov MCHÚ v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina, aby dodržiavali návštevný poriadok a daný stupeň ochrany, v ktorom sa nachádzajú.

 

Námety na turistické trasy: https://chkocerovavrchovina.sopsr.sk/turizmus/turisticke-trasy/.

Námety na náučné chodníky: https://chkocerovavrchovina.sopsr.sk/turizmus/naucne-chodniky/. Námety na náučné lokality: https://chkocerovavrchovina.sopsr.sk/turizmus/naucne-lokality/.

 

V prípade záujmu o odborný sprievod s výkladom môžete požiadať našich členov Stráže prírody na e-mail: strazprirodychkocv@gmail.com. Akcie sú riadené až do odvolania v zmysle platných nariadení ÚVZ SR.

 

Spoznávajme a chráňme našu prírodu!

Text: Lukáš Wittlinger

Foto: Archív S-CHKO Cerová vrchovina