Aktivity vykonané na jar 2021 v prospech druhovej ochrany bociana bieleho (Ciconia ciconia) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Aktivity vykonané na jar 2021 v prospech druhovej ochrany bociana bieleho (Ciconia ciconia) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina

Druhovej ochrane bociana bieleho (Ciconia ciconia) Správa CHKO Cerová vrchovina venuje každoročne primeranú pozornosť vyplývajúcu z jeho vysokej početnosti v území a ikonického postavenia bociana v očiach verejnosti. Viac ako štyridsať rokov získavané údaje o správaní sa druhu v území, poznačené meniacimi sa vonkajšími podmienkami, oprávňujú nás odborne a špecificky, z prípadu na prípad podľa miestnych podmienok, požiadaviek obyvateľstva a hlavne nárokov bociana pristupovať k riešeniu problémových situácií v hniezdení. Opierame sa pritom tiež o skúsenosti kolegov, špecialistov na daný druh, podporu samospráv, spolupracujúcich organizácií a odborné poradenstvo zo strany ŠOP SR Banská Bystrica.

Každoročne sú práce zamerané na riešenie problémových hniezd a ich údržbu sústredené do obdobia pred príletom bocianov na naše územie. Najčastejším prípadom riešenia sú prekládky hniezd z podperných bodov nízkonapäťového vedenia (elektrických stĺpov). Riešené sú podľa zmluvy o spolupráci ŠOP SR s distribučnými spoločnosťami. Ďalším riešením sú vyloženia hniezd z elektrického vedenia do umelej hniezdnej podložky na tom istom podpernom bode. Vysoko si preto vážime ústretový prístup Stredoslovenskej distribučnej a .s. (SSD), osobitne  jej pracovníka, environmentalistu Ing. Damiána Dičáka, ktorý aj napriek obmedzeniam vyplývajúcim z pandemickej situácie zabezpečil pracovníkov úseku prevádzky a údržby elektrických zariadení spoločnosti SSD, a. s. z okresu Lučenec a Rimavská Sobota, ťažkú techniku (žeriav, vysokozdvižnú plošinu) a hniezdne podložky na výkon nevyhnutných prekládok hniezd zo stĺpov elektrických vedení, všetko na náklady SSD, a. s.

Druhým nemenej významným príspevkom do spolupráce pri druhovej ochrane bociana v tomto roku boli dobrovoľné iniciatívy starostov obcí a ich tímov pracovníkov. V obci Bátka starosta pán Peter Hencz zorganizoval na náklady obce výmenu dožívajúcej podložky na komíne miestneho podniku za novú, vyrobenú na rozmery daného komína. V obci Podrečany starosta pán Ing. Peter Kulich významnou mierou v komunikácii s vlastníkmi pozemkov prispel k úspešnému riešeniu preloženia hniezda. Patrí im za to naše uznanie a poďakovanie.

Práce boli z odborného hľadiska vykonané cez určenie podľa § 29 písm. c a § 40 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. Aj keď boli práce horeuvedenými osobami pedantne zorganizované a zrealizované, zakaždým sa vyskytli nepredvídané okolnosti, na ktoré bolo treba reagovať a často aj improvizovať. Každou takouto aktivitou získavame aj my cenné poznatky v riešení danej problematiky. Pripravené hniezda na umelej hniezdnej podložke bociany postupne obsadzovali.

Ako odpoveď na názory a ohlasy verejnosti k ochrane bociana chceme uviesť, že na území v pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina je situácia v hniezdení bociana bieleho stabilizovaná na počte 90 – 110 hniezdnych párov. Nie je našim záujmom a neregistrujeme ani prirodzenú snahu bociana o navýšenie počtu hniezdiacich bocianov. Preto inštalácia nových hniezdnych podložiek ako perspektívnej ponuky na hniezdenie v území nie je našou prioritou. Limitujúcim faktorom udržania priaznivého stavu životaschopnej populácie v území je ochrana existujúcich biotopov a z nich vyplývajúca potravná ponuka. Tejto požiadavke je potrebné podriadiť prístup k zachovaniu existujúcich mokradí aj k celkovému zlepšeniu stavu mokraďových biotopov. Významným faktorom je však skutočnosť, že bocian ako prirodzený konzument živočíšnej potravy do veľkosti mladého zajaca vystupuje v poľnohospodárskej krajine ako biologická ochrana pred premnožením hrabošov. Aktívnu ochranu preto zameriavame na stabilizáciu existujúcich hniezd, znižovanie rizika vzniku problémových hniezd (údržba podložiek, odľahčovanie hniezdnych stavieb) a odborný prístup k celkovému riešeniu problematiky. Každé novovznikajúce hniezdo na problémovom stanovišti (elektrickom stĺpe) riešime v zásade podľa legislatívnych predpisov až po odkomunikovaní s dotknutými subjektami s perspektívou životnosti nového stanovišťa aspoň pre dve generácie bociana.

Významné poznatky o výskyte jedincov bociana bieleho v území získavame každoročne označovaním mláďat bociana odčítacími krúžkami. Z poznatkov získaných odčítaním údajov z krúžkov vieme, že pri obsadzovaní hniezd na jar dochádza k presunom jedincov na hniezdach. Označovanie rehabilitovaných jedincov krúžkami sa nám osvedčilo na posúdenie efektivity pri našej snahe zachraňovať jednotlivé kusy. Podľa charakteru poranenia sa spätne dozvedáme o možnosti ďalšieho prežitia jedinca v prírode. Takým príkladom je aj bocian s poraneným krídlom krúžkovaný v júli 2020 v Dúžave pri Rimavskej Sobote. Po ošetrení a rehabilitácii bol vypustený do voľnej prírody, a keďže si z dôvodu poranenia netrúfol na let na zimovisko do Afriky, celé zimné obdobie sa zdržiaval na poliach v okolí Rimavských Janoviec, Orávky a Rimavskej Seči. Existuje o tom viacero ohlásení občanov ako aj naša reakcia na jeho požadovaný odchyt na stránke ŠOP SR. Bocian prežil zimu bez ujmy na kondícii. Počas tuhšej zimy (vo februári) sa presunul do Maďarska, do oblasti Národného parku Hortobágy, kde ho kolegovia odčítali 3. marca 2021. Dnes je už späť na svojom hniezde v Dúžave a so samičkou majú na hniezde násadu vajec.

 

Viac  zaujímavých informácií nájdete na:  http://www.bociany.sk/ a v článkoch odbornej literatúry.

 

Prírodné procesy aj u bociana ukazujú na veľmi veľkú rozmanitosť v „riešení“. Dlhodobým monitoringom odborníci na taxón získavajú cenné informácie, dáta získané od verejnosti sú využiteľné pri riešení odborných postupov v prospech ochrany druhu za čo Vám aj touto cestou ďakujeme.

 

Text: Mgr. Balázs Csaba – zoológ ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, RNDr. Miroslav Fulín, CSc. – SZOPK Základná organizácia Bocian – koordinátor sčítania bocianov na Slovensku

Foto: Mgr. Balázs Csaba – zoológ ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina

 

 

Bátka (okres RS) – 5.3.2021: obec vo vlastnej réžii vymenila starú podložku pod hniezdom, osadili nový výplet do hniezda a vyložili starý hniezdny materiál; ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina – odborné poradenstvo, určenie, výplet do hniezda

Podrečany (okres LC) – 9.3.2021: osadenie UHP, vyloženie výpletu a hniezdneho materiálu – SSD, a s.; ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina – odborné poradenstvo, určenie, výplet do hniezda

Radnovce (okres RS) – 16.3.2021: osadenie UHP, vyloženie výpletu a hniezdneho materiálu – SSD, a s.; ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina – odborné poradenstvo, určenie, výplet do hniezda

 

Tomašovce (okres LC) – 25.3.2021: 20.3. 2021 hniezdo na nízkonapäťovom vedení vyhorelo a požiarnici spolu s elektrikármi museli odstrániť havarijný stav, 25.3.2021 vyloženie UHP na podporný bod a výpletu do UHP – SSD, a s., ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina – odborné poradenstvo, určenie, výplet do hniezda