Aktivity ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina v prvom polroku 2022 v prospech druhovej ochrany bociana bieleho (Ciconia ciconia)

Aktivity ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina v prvom polroku 2022 v prospech druhovej ochrany bociana bieleho (Ciconia ciconia)

Druhovej ochrane bociana bieleho (Ciconia ciconia) Správa CHKO Cerová vrchovina venuje každoročne primeranú pozornosť vyplývajúcu z jeho vysokej početnosti v území a ikonického postavenia bociana v očiach verejnosti. O aktivitách vykonaných v prospech tohto vtáčieho druhu sme Vás informovali aj v rokoch 2020 a 2021.

Každoročne sú práce, zamerané aj na riešenie problémových hniezd a ich údržbu, sústredené do obdobia pred príletom bocianov na naše územie. V roku 2022 boli aktivity zamerané najmä na vyloženie hniezd z elektrického vedenia do umelej hniezdnej podložky na tom istom podpernom bode. Aktivity boli realizované Stredoslovenskou distribučnou a.s. (SSD), pracovníkmi úseku prevádzky a údržby elektrických zariadení spoločnosti SSD, a. s. z okresu Lučenec a Rimavská Sobota, pod odborným dozorom environmentalistu SSD, a.s. a zoológa ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina. Ťažkú techniku (žeriav, vysokozdvižnú plošinu) a hniezdne podložky na výkon nevyhnutných prekládok hniezd zo stĺpov elektrických vedení zabezpečila SSD, a.s. na vlastné náklady.

V roku 2022 boli realizované aktivity v prospech druhovej ochrany bociana bieleho za územnú pôsobnosť ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina v siedmich obciach a to: Boľkovce, Mikušovce (okres Lučenec), Belín, Hajnáčka-Šťavica, Kráľ, Ožďany (okres Rimavská Sobota) a Poltár-Prievrana (okres Poltár). V súčasnosti z uvedených hniezd už v šiestich prebieha hniezdenie. V roku 2022 okrem uvedených prípadov realizovaných pod gesciou ŠOP SR, Správy  CHKO Cerová vrchovina, realizovala SOS/BirdLife Slovensko ešte ďalšiu aktivitu – výstavbu nového betónového stĺpu s umelou hniezdnou podložkou pre bociany v obci Fiľakovské Kováče – časť Fiľakovské Kľačany (okres Lučenec). Monitoring a krúžkovanie mláďat bocianov plánujeme realizovať koncom júna a v júli. Vtedy uvidíme, aký bude rok 2022 z hľadiska úspešnosti hniezdenia bocianov bielych v územnej pôsobnosti ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina.

Vysoko si vážime ústretový prístup Stredoslovenskej distribučnej a .s. (SSD) a aj touto cestou im veľmi pekne ďakujeme za technickú pomoc a spoluprácu.

Text a foto: Mgr. Balázs Csaba – zoológ ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina