Ako sme sa mali na medzinárodnej environmentálnej súťaži „Spoločne chráňme prírodu – Közösen védjük a természetet“

Ako sme sa mali na medzinárodnej environmentálnej súťaži „Spoločne chráňme prírodu – Közösen védjük a természetet“

Medzinárodná environmentálna súťaž „Spoločne chráňme prírodu – Közösen védjük a természetet“ sa v tomto roku uskutočnila v Slovenskej republike pri vstupnom areáli Náučného chodníka Šomoška (ďalej len „NCH Šomoška“), dňa 31.5.2023. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať v deťoch lásku k prírode, podporiť ich záujem o ňu, vzdelávať ich priamo v prírodnom prostredí, podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi organizáciami ochrany prírody, organizáciami geoparkov a podporovať vzájomné priateľské vzťahy.

Organizátormi súťaže boli Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (ďalej len „ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina“), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet (ďalej len „BNPI Karancs–Medves TK“) a Novohrad-Nógrád Unesco Global Geopark, Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád (ďalej len „NNUGG, Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád“).

Za vydareného počasia sa už na 14. ročníku tejto súťaže stretli a zmerali si svoje vedomosti deti z 9 škôl, z toho 6 súťažných družstiev bolo z Maďarskej republiky a 3 družstvá zo Slovenskej republiky. Príprava detí bola možná na mieste súťaže. Zamestnanci ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina a zamestnanec NNUGGp, Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád im poskytli najdôležitejšie informácie k prírodným pomerom Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina priamo v prírode, na časti NCH Šomoška medzi vstupným areálom a jazierkami. Po krátkej vychádzke, ktorá bola nabitá zaujímavými informáciami spojená so zážitkom z okolitej nádhernej prírody sa súťažné družstvá postupne presunuli k jednotlivým stanovištiam a snažili sa tam vybojovať pre svoju školu každý bod. Po vyhodnotení získaných bodov sa na treťom mieste umiestnila Mátranováki Fekete István Általános Iskola, na druhom mieste Základná škola Školská 1 Fiľakovo a na prvom mieste Základná škola s materskou školou Gemerský Jablonec. Súťažné družstvo zo Slovenskej republiky, ktoré sa umiestnilo ako prvé zo slovenských družstiev sa v jeseni tohto roku za odmenu zúčastní poznávacieho výletu v Maďarskej republike. Súťažné družstvo z Maďarskej republiky, ktoré sa umiestnilo ako prvé z maďarských družstiev sa zase zúčastní poznávacieho výletu v Slovenskej republike. Všetky súťažiace deti boli odmenené za ich vedomosti, snahu a usilovnosť. Ich účasť a záujem dodáva nám organizátorom zmysel a energiu s radosťou organizovať túto súťaž aj naďalej. Všetkým deťom a zúčastneným pedagógom týmto ďakujeme.

Za podporu, pomoc a ústretovosť pri organizácii súťaže patrí naša srdečná vďaka aj obci Šiatorská Bukovinka a Hradnému múzeu Fiľakovo.

Plní zážitkov a dobrej nálady sme sa rozlúčili s tým, že o rok sa stretneme zase na súťaži „Spoločne chráňme prírodu – Közösen védjük a természetet“, ktorú budú organizovať kolegovia z BNPI Karancs–Medves TK v Maďarskej republike.

 

Text: Ing. Želmíra Ružičková (ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina)

Foto: Jana Garayová