Ako sme odstraňovali invázny druh rastliny

Ako sme odstraňovali invázny druh rastliny

V  novembri pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina,  Slovenského vodohospodárskeho podniku OZ Povodie Hrona a Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie v Poltári, zrealizovali v katastri obce Breznička prvú etapu odstránenia invázneho druhu rastliny. Jedná sa o krídlatku japonskú (Fallopia japonica), ktorej výskyt bol zaznamenaný na brehu rieky Ipeľ. V tomto úseku má rastlina  izolovaný výskyt na ploche cca 40 m².  V  neskorom jesennom období sú nadzemné časti už vyschnuté a typicky sfarbené. Rastlina bola odstraňovaná mechanicky – vykopávaním podzemkov, ktoré boli následne premiestnené na inú vopred odkonzultovanú lokalitu so spevneným povrchom a uložené tak, aby nedošlo k ich možnému rozneseniu a opätovnému zakoreneniu. V jarnom období je plánovaná druhá etapa t.j. osadenie fólie metódou tzv. coveringu, teda prikrytia plochy na obdobie cca 2 rokov. Plocha po vykopaní rastliny bude monitorovaná, prípadné vzídené rastliny budú vytrhané a umiestnené na fóliu. Spoločné pracovné stretnutie prispelo k výmene skúseností pri odstraňovaní inváznych druhov. Vodné toky sú pre mnohé invázne druhy hlavnými cestami šírenia a preto veríme, že spolupráca aj do budúcna prispeje k  efektívnejšej regulácii ich výskytu.

 

Autor textu: Lenka Papáčová (Správa CHKO Cerová vrchovina)

Fotky: Lenka Papáčová, Eva Belanová (Správa CHKO Cerová vrchovina)