Aj na Pieskovcových chrbtoch a Cifre prebiehal manažment

V rámci interného manažmentu sme odstraňovali náletové dreviny aj v katastri obce Chrámec v blízkosti CHA Vinohrady, ktorý je súčasťou územia európskeho významu Pieskovcové chrbty. Išlo o plochu s izolovaným výskytom invázneho druhu glejovky americkej (Asclepias syriaca), ktorej  odstraňovanie bolo problematické kvôli vysokému zápoju krovín, hlavne trniek, hlohov, šípových ruží, černíc. Zásahom sme umožnili prístup na plochu hovädziemu dobytku, ktorý sa v blízkosti tejto lokality intenzívne pasie. Prepásaním predmetnej plochy by malo dôjsť k potlačeniu až k následnej eliminácii mimoriadne vitálneho invázneho druhu, čo sa nám osvedčilo aj v blízkom okolí, kde pastva prebiehala už viacero sezón.

Udržanie pasenia v krajine je mimoriadne dôležité pre zachovanie vzácnych suchomilných spoločenstiev, ktoré sa nachádzajú v strmých svahoch.

Na ploche asi 2 ha prebiehal manažment biotopu sysľa pasienkového v území európskeho významu Cifra v katastrálnom území obce Jesenské, v okrese Rimavská Sobota. Zamerali sme sa hlavne na likvidáciu stariny, redukovanie náletových krovín a vyvetvovanie drevín, aby bola plocha dostatočne sprístupnená pre voľné pasenie miestneho stáda oviec. Okrem toho sa vykonala redukcia krovín v okolí oplôtku, aby mohla naďalej prebiehať pastva na ďalšej nadväzujúcej ploche. Realizovanými opatreniami podporujeme rozširovanie populácie sysľa pasienkového, ktorú v súčasnosti odhadujeme na 200 jedincov. Sysle prosperujú v území, kde je pasienok dostatočne udržiavaný hospodárskymi zvieratami, aby si travinno-bylinný porast udržiaval nízky vzrast.

Z uvedeného dôvodu je preto kľúčové, aby miestni farmári naďalej chovali svoje stáda, pretože bez pasenia sa z krajiny sysle vytratia, spolu s množstvom ďalších vzácnych druhov viazaných na pasienky.

Text: Peter Oravec, Veronika Rízová

Foto: Peter Oravec, Veronika Rízová, Lenka Papáčová, Želmíra Ružičková