Budovanie migračných zábran pre obojživelníky

Budovanie migračných zábran pre obojživelníky

ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina (CHKO) podľa plánu hlavných úloh aj v roku 2018 realizovala úlohu zameranú na zníženie mortality obojživelníkov na cestách (PHÚ 00304 Praktická starostlivosť o chránené živočíchy). Inštalácia zábran, zber a prenos jedincov ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) pri ceste 3. triedy k vodnej nádrži Hostice je zabezpečený každoročne od roku 1999.
Ropucha bradavičnatá je podľa platnej legislatívy (zákon č. 543/2002 Z.z., vyhláška MŽP SR č. 158/2014 Z.z.) chráneným živočíchom národného významu so spoločenskou hodnotou 230 Eur/jedinec. Podľa Červeného zoznamu IUCN je druh zaradený do kategórie: najmenej ohrozené (least concern – LC).  Inštaláciu zábran v roku 2018 realizovali pracovníci príslušnej správy CHKO, pracovníčka príslušného okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, osoby dobrovoľnej stráže prírody a ďalší dobrovoľníci.

Zber a prenos žiab z dôvodu značnej vzdialenosti lokality od sídla správy bol zabezpečený cez dohodu o pracovnej činnosti a určenie ŠOP SR. Zábrany sa každoročne inštalujú na dvoch čiastkových úsekoch v celkovej dĺžke približne 600 m, okrem toho je zabezpečená aj kontrola a prenos jedincov na 1000 m úseku bez zábran. Fólia, ktorá tvorí zábranu je vysoká 50 cm, je pridrôtovaná k dreveným kolíkom, ktoré sú v rozostupoch po cca. 3 m a na spodnej strane zakopaná do zeme. Na koncoch úsekov sú vykopané zberné jamy. Kontrola a prenos žiab sa počas doby migrácie realizuje dvakrát denne.

V roku 2018, počas jarnej migrácie k VN Hostice bolo prenesených 5919 jedincov ropuchy bradavičnatej (doteraz najmenej – 645  ks jedincov bolo prenesených v roku 2013, najviac – 7748 ks v roku 2005). Zníženie mortality obojživelníkov počas migrácie pri VN Hostice je potrebné v budúcnosti riešiť vhodnou technickou úpravou a prestavbou konkrétnej komunikácie. Vo všeobecnosti, ochranu obojživelníkov považujeme za potrebné riešiť najmä biotopovou ochranou, a to najmä zachovaním priaznivého stavu vhodných biotopov a tvorbou nových mokradí. Tieto aktivity zachovania biodiverzity však vyžadujú ďalšie potrebné kroky a vhodne zabezpečenú územnú ochranu (výkup pozemkov,  finančný príspevok, súlad druhu pozemku a jeho užívaním v prospech predmetu ochrany a pod.).

Text: Mgr. Csaba Balázs, zoológ ŠOP SR, S-CHKO Cerová vrchovina

 

Foto: Balázs, Cs., ropucha bradavičnatá (Bufo bufo)

 

Foto: Rízová, V., stavanie zábran pri VN Hostice v roku 2018