30. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

30. výročie vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

10. októbra uplynulo 30 rokov od vyhlásenia Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, a to Vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 113/1989 Zb. na ploche 16 278 ha.  Územie vyhlásenej CHKO Cerová vrchovina sa rozprestiera na juhu stredného Slovenska a zasahuje do okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Súčasťou novo vyhláseného veľkoplošného chráneného územia boli už existujúce maloplošné chránené územia: Štátna prírodná rezervácia Šomoška, Prírodná pamiatka Soví hrad, Prírodná rezervácia Ragáč, Prírodná rezervácia Pohanský hrad, Prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch a Prírodná pamiatka Jalovské vrstvy. Neskôr, v roku 2000 boli hranice CHKO aktualizované a spresnený bol parcelný stav územia, ktoré bolo Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 433/2001 Z.z. vyhlásené na dodnes aktuálnej výmere 16 771 ha. V tomto období do roku 2001 boli taktiež vyhlásené ďalšie maloplošné chránené územia: Prírodná pamiatka Lipovianske pieskovce – ako bodová súčasť CHKO, Prírodná pamiatka Zaboda, Prírodná pamiatka Belinské skaly, Národná prírodná pamiatka Kostná dolina, Prírodná pamiatka Čakanovský profil, Prírodná rezervácia Steblová skala, Prírodná rezervácia Ostrá skala, Chránený areál Fenek a Chránený areál Vinohrady.

Časť CHKO je prekrytá aj územiami siete NATURA 2000, a to tzv. biotopovými územiami, konkrétne SKUEV0357 Cerová vrchovina, SKUEV1357 Cerová vrchovina, SKUEV2357 Cerová vrchovina, SKUEV0358 Soví hrad, SKUEV0359 Dechtárske vinice, SKUEV0361 Vodokáš, SKUEV0362 Pieskovcové chrbty, SKUEV1362 Pieskovcové chrbty a SKUEV0669 Drieňové – celkovo na výmere 4 348 ha, čo je takmer 26% výmery CHKO. Okrem toho celé územie CHKO je prekryté aj chráneným vtáčím územím (CHVÚ) Cerová vrchovina-Porimavie.

Správa CHKO Cerová vrchovina je od 1. júla 2000 súčasťou celoslovenskej odbornej organizácie zriadenej Ministerstvom životného prostredia Štátna ochrana prírody SR. Od tohto roku patrí do územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina aj celé územie okresu Lučenec, Poltár a takmer celého okresu Rimavská Sobota (vynímajúc ochranné pásmo Národného parku Muránska planina).

Pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina usporiadala Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina slávnostnú konferenciu, v úvode ktorej odzneli príhovory hostiteľov – riaditeľky správy Ing. Evy Belanovej a starostu obce Číž Júliusa Tkáča, i vzácnych hostí – zástupcu Ministerstva životného prostredia SR JUDr. Borisa Susku, PhD., či Štátnej ochrany prírody SR – námestníka generálneho riaditeľa Ing. Petra Baláža. Účastníkov konferencie taktiež pozdravil primátor mesta Fiľakovo, ktorý je zároveň predsedom Novohrad-Nógrad geoparku Mgr. Attila Agócs, PhD., a pani riaditeľka Národného parku Bükk – Rónai Kálmánné. Nasledovalo ocenenie a poďakovanie osobnostiam a inštitúciám, ktorých práca predstavovala alebo stále predstavuje prínos pre územie Cerovej vrchoviny. Ocenené boli 4 organizácie a 19 osobností. V prvom bloku konferencie bolo taktiež predstavené samotné vyhlásenie CHKO, ako aj prípravy projektovej dokumentácie. Pohľad do histórie nám sprostredkovala prvá a dlhoročná riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina RNDr. Katarína Gaálová spolu s Ing. Júliusom Burkovským, RNDr. Jozefom Klindom a RNDr. Ľudovítom Gaálom. V ďalšom bloku sa súčasná riaditeľka správy Ing. Eva Belanová venovala predovšetkým aktuálnym aktivitám a úlohám Správy CHKO, zoológ správy Mgr. Csaba Balázs spolu s RNDr. Antonom Krištínom, DrSc. a Mgr. Attilom Balázsom zhrnuli biogeograficky a ekosozologicky významné živočíšne druhy CHKO Cerová vrchovina. Zaujímavým vstupom bola aj prezentácia starostu Šiatorskej Bukovinky Ing. Petra Badinku o stave a možnostiach cestovného ruchu v katastri obce spojeného s prírodnými hodnotami územia – NPR Šomoška. Veľmi nás potešila prezentácia RNDr. Miroslava Fulína, v ktorej zhrnul 13 rokov ekovýchovného programu Bocian v CHKO.

Po prednáškach nasledovalo vyhodnotenie súťaže o najkrajší strom Cerovej vrchoviny – víťazom sa stala vŕba biela v katastrálnom území obce Tachty. Samotnému vyhodnoteniu tejto súťaže, ako aj jej pokračovaniu sa budeme venovať v blízkej dobe. Okrem toho boli v rámci posterovej prezentácie k dispozícii diskusie s autormi viacerých odborných posterov.

Nasledujúci deň čakala na zostávajúcich účastníkov konferencie návšteva samotnej Cerovej vrchoviny, náročnejšia túra do NPR Pohanský hrad po náučnom chodníku z obce Stará Bašta, s viacerými zastávkami a odborným výkladom Mgr. Csabu Balázsa a člena dobrovoľnej stráže prírody Alexandra Ádama. Z vyhliadky potom trasa pokračovala do Hajnáčky cez kótu Tilič. Menej náročný variant exkurzie bol pripravený do Fiľakova pod vedením Ing. Mirka Krajčiho (lesník správy), kde si mohli účastníci prezrieť Fiľakovský hrad, ktorý je bodovou súčasťou CHKO Cerová vrchovina a zároveň aj výstavu sprístupnenú vo Vlastivednom múzeu vo Fiľakove.

Chceme sa týmto ešte raz poďakovať všetkým účastníkom konferencie z radov starostov, odborných organizácií a inštitúcií, orgánov ochrany prírody, mimovládnych organizácií i kolegov zo susedných či vzdialenejších národných parkov a chránených krajinných oblastí za ich priazeň a podporu.

Text: Eva Belanová
Korektúra: Jakub Melicher
Foto: Milan Barlog, Mirko Krajči, Veronika Rízová, Pavol Rapavý